Администрација / aнекс уговора о раду

28. 09. 2022.Људски ресурси

Међусобни однос послодавца и запосленог се уређује уговором о раду, који се закључује у складу са законом. Наравно, чињенично стање на основу којег је конкретни уговор закључен се може променити у периоду од заснивања радног односа па до његовог престанка, тако да је потребно да се уговор прилагоди насталим променама. У те сврхе закључује се анекс уговора о раду.

Дакле, сврха анекса јесте да се одређене промене које настану у односу између послодавца и запосленог, односно измене услова рада, правно уреде.

Предмет анекса уговора о раду, који послодавац може понудити запосленом, у складу са одредбама Закона, може бити:

• премештај на други одговарајући посао за чије се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду, због потреба процеса и организације рада;
• премештај у друго место рада код истог послодавца;
• упућивање на рад на одговарајући посао код другог послодавца за чије се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду;
• остваривање права запосленог (мере за запошљавање) у складу са усвојеним програмом за решавање вишка запослених код послодавца и то: премештај на друге послове, рад код другог послодавца, преквалификација или доквалификација, непуно радно време али не краће од половине пуног радног времена и друге мере;
• промена елемената за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и других примања запосленог који су садржани у уговору о раду;
• у другим случајевима утврђеним законом, општим актом и уговором о раду.

Заједно са понудом за закључење анекса уговора о раду, запосленом морате доставити писмено обавештење које садржи:
• Разлоге за понуђени анекс (горе поменути разлози)
• Рок у коме запослени треба да се изјасни о анексу (рок не може бити краћи од 8 радних дана, а започиње првог радног дана по достављању понуде)
• Правне последице у случају да запослени одбије закључење анекса (у случају да радник одбије анекс уговора који сте му понудили, имате оправдан разлог да му дате отказ!)

Саму понуду анекса уговора о раду запосленом достављате у писменом облику. Понуду морате доставити запосленом лично, у просторијама ваше компаније или на адресу пребивалишта или боравишта запосленог. У случају да понуду не можете доставити на овај начин, о томе требате саставити писмену белешку и након тога обавештење и понуду објавити на огласној табли. Протеком рока од 8 дана од дана објављивања понуде на огласној табли, понуда се сматра достављеном.

Запослени није у обавези да прихвати понуду за закључење анекса уговора. Ако дође до тога, имате легитимно право да му откажете уговор о раду.

Запослени може да оспорава законитост анекса уколико га је потписао у остављеном року. Уколико је, са друге стране, запослени одбио понуду за закључење анекса уговора у остављеном року и као последицу добио отказ, и тада може оспоравати законитост анекса у поступку поводом престанка радног односа пред судом. Ова околност подразумева да запослени треба у поступку пред судом да докаже да су оправдане околности услед којих није пристао на анекс уговора о раду, односно да је отказ уговора о раду услед одбијања да потпише анекс неоправдан.

Р.бр.Пример анекса уговора о раду и пратећих обавештењаПреузимање
1Измена висине основне зарадеовде
2Премештај на друге послове код истог послодавца и промена висине зарадеовде
3Премештај запосленог у друго место рада код истог послодавцаовде
4Престанак исплате минималне зарадеовде
5Продужетак радног односа заснованог на одређено времеовде
6Промена елемената за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и других примања запосленоговде
7Промена описа пословаовде
8Обавештење о понуди за закључивање анекса уговора о раду – измена висине основне зарадеовде
9Обавештење о понуди за закључивање анекса уговора о раду – премештај на друге послове код истог послодавца и промена висине зарадеовде
10Обавештење о понуди за закључивање анекса уговора о раду – промена елемената за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и других примања запосленоговде
11Обавештење о последицама за запосленог у случају споразумног престанка радног односаовде

Коментари

0 коментара