Администрација / oтказ уговора о раду

28. 09. 2022.Људски ресурси

ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА

Уговор о раду може престати споразумно или отказом једне од уговорних страна. Закон о раду детаљно прописује који су то отказни разлози мимо којих послодавац не би смео да отпусти радника. Поред отказних разлога који се морају испоштовати, по закону послодавац је обавезан да испоштује одређену процедуру. Када се послодавац оглуши о обавезујућа законска правила везана за отказ уговора о раду, у питању је незаконит отказ.

Право на отказ уговора о раду има како послодавац, тако и запослени. Када отказ даје запослени, он је обавезан да послодавцу достави исти у писаном облику и у отказном року од најмање 15 дана пре дана који је запослени навео као дан престанка радног односа, са тим што се општим актом или уговором о раду може дефинисати дужи отказни рок, али он у сваком случају не може бити дужи од 30 дана.

Отказ уговора о раду од стране послодавца је допуштен када постоје оправдани разлози који су у вези са радном способношћу запосленог или у вези са понашањем запосленог.

ОТКАЗНИ РАЗЛОЗИ

Тако законодавац прописује који су то отказни разлози и наводи следеће:
• не остваривање резултата рада или одсуство потребног знања и способности за обављање послова на којима запослени ради (у овом случају отказни рок не може бити краћи од осам нити дужи од 30 дана по закону);
• правноснажну осуду за кривично дело на раду или у вези са радом;
• случај да се запослени не врати на рад у року од 15 дана од дана истека рока мировања радног односа (радни однос мирује у случају одласка запосленог на одслужење тј. дослужење војног рока, упућивања на рад у иностранство запосленог од стране послодавца или у оквиру међународно-техничке или просветно-културне сарадње, у дипломатска, конзуларна и друга представништва, случај привременог упућивања на рад код другог послодавца када закон то дозвољава, затим у случају избора или именовања запосленог на функцију у државном органу, синдикату, политичкој организацији или другу јавну функцију чије вршење захтева да привремено престане да ради код послодавца, као и издржавања казне затвора, односно изречене мере безбедности, васпитне или заштитне мере, у трајању до шест месеци) или да се не врати на рад након истека неплаћеног одсуства када један од родитеља или усвојилац, хранитељ и старатељ одсуствује са рада док дете не наврши три године живота;
• у случају да запослени несавесно или немарно извршава радне обавезе;
• у случају злоупотребе положаја или прекорачења овлашћења од стране запосленог
• у случају нецелисходног и неодговорног коришћења средстава рада;
• у случају коришћења или ненаменског коришћења обезбеђених средства или опреме за личну заштиту на раду;
• у случају да запослени учини другу повреду радне обавезе што мора претходно бити утврђено општим актом, односно уговором о раду;
• у случају да запослени неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца;
• у случају не достављања потврде о привременој спречености за рад, односно не достављања потврде лекара која би садржала и време очекиване спречености за рад, најкасније у року од три дана од дана наступања привремене спречености за рад или у случају теже болести у року од три дана од дана престанка разлога због којих је запослени био онемогућен да достави потврду;
• у случају злоупотребе права на одсуство због привремене спречености за рад;
• у случају доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно употребе алкохола или других опојних средстава док траје радно време, што је имало или могло да има утицај на обављање посла;
• у случају давања нетачних података који су били одлучујући за заснивање радног односа;
• у случају одбијања запосленог који ради на пословима са повећаним ризиком да буде подвргнут оцени здравствене способности;
• у случају не поштовања радне дисциплине прописане актом послодавца, а посебно непоштовањем радне дисциплине ће се сматрати уколико запослени одбије да се подвргне одговарајућој анализи у овлашћеној здравственој установи о трошку послодавца ради утврђивања да ли постоје злоупотребе у вези са правом на одсуство због привремене спречености за рад или злоупотребе са алкохолом, дрогама и другим психоактивним супстанцама;
• у случају да услед технолошких, економских или организационих промена нема више потребе за обављањем одређеног посла или када дође до смањења обима посла;
• у случају да запослени одбије да закључи анекс уговора, у складу са одредбама Закона о раду.

Такође, у самом Закону о раду је наведено да се оправданим разлогом за отказ не може сматрати:
• привремена спреченост за рад запосленог услед болести, несреће на раду или професионалног обољења;
• коришћење породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;
• одслужење или дослужење војног рока;
• чланство запосленог у политичкој организацији, синдикату, пол, језик, национална припадност, социјално порекло, вероисповест, политичко или друго уверење или неко друго лично својство запосленог;
• деловање у својству представника запослених, у складу са Законом о раду;
• обраћање запосленог синдикату или органима надлежним за заштиту права из радног односа у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Све ово важи и за запослене на одређено време тако да је послодавац дужан да продужи анексом и те уговоре.

ПРОЦЕДУРА И ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду, због дисциплинских разлога запосленог писаним путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најмање осам дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из упозорења.

У упозорењу послодавац је дужан да наведе основ за давање отказа, чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ и рок за давање одговора на упозорење.

Упозорење се доставља запосленом на начин прописан за достављање решења о отказу.

Послодавац може запосленом који нема довољно стручних знања за обављање посла да откаже уговор о раду, ако му је претходно дао писано обавештење у вези са недостацима у његовом раду, упутствима и примереним роком за побољшање рада, а запослени не побољша рад у остављеном року.

Уговор о раду отказује се решењем, у писаном облику, и обавезно садржи образложење и поуку о правном леку.

Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодавца, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог. Ако послодавац запосленом није могао да достави решење, дужан је да о томе сачини писмену белешку. У случају сачињавања белешке решење се објављује на огласној табли послодавца и по истеку осам дана од дана објављивања сматра се достављеним.

Запосленом престаје радни однос даном достављања решења осим ако законом или решењем није одређен други рок. Запослени је дужан да наредног дана од дана пријема решења у писаном облику обавести послодавца ако жели да спор решава пред арбитром

Послодавац је дужан да запосленом, у случају престанка радног односа, исплати све неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга примања која је запослени остварио до дана престанка радног односа у складу са општим актом и уговором о раду. Исплату обавеза послодавац је дужан да изврши најкасније у року од 30 дана од дана престанка радног односа.

Р.бр.Пример документаПреузимање
1Упозорење запосленом на постојање разлога за отказ уговора о раду због учињене повреде радне обавезеовде
2Упозорење запосленом на постојање разлога за отказ уговора о раду због несавесног или немарног извршавања радне обавезеовде
3Упозорење запосленом на постојање разлога за отказ уговора о раду запосленом који не поштује радну дисциплину недостављањем потврде о привременој спречености за радовде
4Решење о отказу уговора о раду због повреде радне обавезе кривицом запосленоговде
5Решење о отказу уговора о раду због одбијања запосленог да потпише анекс уговора о радуовде
6Решење о отказу уговора о раду због несавесног или немарног извршавања радне обавезеовде
7Решење о отказу уговора о раду због непоштовања радне дисциплине, односно недозвољеног понашањаовде
8Решење о отказу уговора о раду због нецелисходног и неодговорног коришћења средстава за радовде
9Решење о отказу уговора о раду због истека рока утврђеног споразумом о продужењу радног односа.docxовде
10Решење о отказу уговора о раду запосленом због тога што је учинио другу повреду радне обавезе утврђену општим актом или уговором о радуовде
11Решење о отказу уговора о раду запосленом који не поштује радну дисциплину неоправданим одбијањем да обавља послове и извршава налоге послодавца у складу са закономовде
12Белешка о немогућности достављања акта о отказу уговора о радуовде

Коментари

0 коментара