Писање пројекта / разрада

10. 01. 2023.Управљање пројектима

Пажљиво прочитајте упутства за попуњавање пројектног обрасца
У сваком пројекту морате да одговорити на ова основна питања:
ОПШТИ ЦИЉ: Шири национални циљеви чијем остваривању треба да допринесе пројекат;
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Користи које од пројекта имају циљна група/групе. Он мора бити конкретан, да описује очекивани резултат и да доприноси постизању општег циља;
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Добра или услуге произашле из пројекта;
АКТИВНОСТИ: Шта је неопходно да се пројекат реализује.

Како да деfiнишете циљеве пројекта? Табела која следи упућује вас како да МУДРО / СМАРТ бирате циљеве за ваш пројекат.

СМАРТ модел за постављање циљева:

КАКВИ ЦИЉЕВИ ТРЕБА ДА БУДУ? ШТА ТО КОНКРЕТНО ЗНАЧИ?
Специфични (Specific)Циљ мора бити конкретан, да описује очекивани резултат, да доприноси решавању проблема који је идентиfiкован и очекује се, да буде решен спровођењем пројекта
Мерљиви (Measurable)Циљ треба да буде мерљив; да га је могуће изразити нумерички и квантитативно, а који је могуће пратити и мерити током спровођења пројекта.
Акционо оријентисани, достижни (Action oriented, achievable)Циљ треба да је мотивишући и да садржи изјаву о томе шта треба да буде побољшано, шта треба да расте, који капацитети треба да јачају, те да је то што је предвиђено пројектом могуће остварити.
Реални (Realistic)Циљ треба да је усклађен са расположивим временом и ресурсима који су доступни за његову реализацију.
Т – временски одређени (Time/bound)Циљ треба остварити у ограниченом временском периоду

Пројекат мора описати основне активности, узимајући у обзир да све што сте написали, односно обећали донаторима, морате и остварити. Стога добро промислите које активности ћете навести као битне. За сваку од њих процените време трајања, потребна средства (материјална и финансијска) за реализацију, ризике по реализацију, као и којем резултату та активност доприноси. Процена средстава за појединачне активности је елемент за припрему буџета пројекта.
Затим, све активности морају водити остваривању очекиваних резултата. Да би се могло пратити остваривање појединих резултата потребно је утврдити јединице мере, јасно рећи шта меримо и које податке прикупљамо као доказ да су спроведене пројектне активности допринеле да се остваре очекивани резултати и на крају пројекта и његов општи и специфични циљ.
То значи да морате унапред утврдити показатеље/индикаторе којима ћете доказивати да је су током спровођења пројекта достигнути постављени циљеви.
Индикатори се дефинишу као подаци који имају своју почетну вредност (често звану базна или реперна вредност) и циљну вредност. Базна вредност може бити и нула, тј. непостојећи податак, јер таква активност није мерена у периоду пре спровођења пројекта. Активности које се спроводе током пројекта треба да доведу до достизања циљне вредности, коју сте навели у свом пројекту.

Шта може да се мери у пројекту:
Код инпута/средстава мерите колико је материјалних и финансијских средстава потрошено, колико је људи ангажовано за обављање послова, да ли су ангажовани специјалисти сл.
Код активности мерите број састанака које сте одржали да бисте координирали активности, одржали предвиђене радионице, јавне догађаје и сл. што је предвиђено вашим пројектом и планом активности за његову реализацију, колико је натписа било у медијима, колико километара путева је изграђено, колико компјутера купљено, извршено обука и сл.
Резултате активности мерите пописујући шта је произведено: број упутстава извршено анализа, припремљено студија изводљивости, планова за изградњу и сл.
Код циљева мерите које сте циљеве реализовали у потпуности или делимично.

Коментари

0 коментара