Људски ресурси

Даљу претрагу можете вршити одабиром по практичним областима и сегментним групама.

Администрација / уговор о допунском раду

Администрација / уговор о допунском раду

Најзад, поменућемо и рад по уговору о допунском раду, премда исти није чест код младих људи на почетку професионалне каријере. Ради се о запосленима који већ јесу у радном односу са пуним радним временом. Наиме, запослени који ради са пуним радним...

Администрација / уговор о стручном оспособљавању

Администрација / уговор о стручном оспособљавању

Уговор о стручном оспособљавању може да се закључи, ради обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита, кад је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Такође, овај уговор се...

Администрација / уговор о делу

Администрација / уговор о делу

Послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног...

Администрација / уговори ван радног односа

Администрација / уговори ван радног односа

Закон о раду предвиђа следеће облике рада ван радног односа: привремени и повремени послови, уговор о делу, уговор о стручном оспособљавању и усавршавању и допунски рад. Уговор о привременим и повременим пословима: Послодавац може за обављање...

Регрутација и селекција / одабир кандидата

Регрутација и селекција / одабир кандидата

Процес селекције кандидата може бити мање или више сложен, и да обухвата неколико фаза. Прва фаза тестирања јесте сужавање избора. То значи да прво морате све пријаве да прегледате и сведете број на рецимо 10 најбољих кандидата (или више у...

Регрутација и селекција / Креирање и објављивање огласа за посао

Регрутација и селекција / Креирање и објављивање огласа за посао

Послодавци често заборављају да оглас за посао представља први утисак који потенцијални кандидати стварају о радном месту, предузећу и послодавцу. Оглас за посао је најчешће одлучујући елемент, који потенцијалне кандидате усмерава да конкуришу или...

Администрација / правилници и процедуре

Администрација / правилници и процедуре

Правилници и процедуре се дефинишу и усвајају након оснивања друштва, док се временом мењају, допуњују тј. расту заједно за организацијом. Правилници садрже и представљају есенцију културе и вредности друштва (организације), док процедуре служе...

Администрација / пријава на обавезно осигурање (ЦРОСО)

Администрација / пријава на обавезно осигурање (ЦРОСО)

Јединствена пријава подноси се преко портала Централног регистра у електронском облику, а подносиоцу јединствене пријаве се обезбеђује приступ информационом систему. Подносилац јединствене пријаве, дужан је да се на порталу Централног регистра...

Администрација / oтказ уговора о раду

Администрација / oтказ уговора о раду

ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА Уговор о раду може престати споразумно или отказом једне од уговорних страна. Закон о раду детаљно прописује који су то отказни разлози мимо којих послодавац не би смео да отпусти радника. Поред отказних...

Администрација / aнекс уговора о раду

Администрација / aнекс уговора о раду

Међусобни однос послодавца и запосленог се уређује уговором о раду, који се закључује у складу са законом. Наравно, чињенично стање на основу којег је конкретни уговор закључен се може променити у периоду од заснивања радног односа па до његовог...

Администрација / уговори којим се заснива радни однос

Администрација / уговори којим се заснива радни однос

Радни однос на неодређено време представља основни облик радног односа. Његово трајање није унапред одређено и може да престане само под условима који су одређени законом. Међутим, иако је то основни облик радног односа, постоје и различите...