ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ РАДНИКА СА БИРОА РАДА

14. 05. 2024.Вести

Послодавци који запосле новог радника имају право да користе пореске олакшице које се односе на повраћај дела уплаћеног пореза и доприноса. То су олакшице које се добијају за повлачење радника са бироа, који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање одређен период. Могу их користити да остваре право на повраћај од 65%, 70% и 75% пореза и доприноса.

Ово право остварује када са новим радником заснује радни однос и односи се тачно на следеће:

повраћај дела плаћеног пореза на зараду, по основу зараде за новозапослено лице,
повраћај дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, по основу зараде за новозапослено лице.
Коришћење ових олакшица је продужено и за 2024. годину, тако да их послодавци могу користити закључно са 31. децембром 2024. године. Мисли се на зараду која исплаћена закључно са 31.12.2024. године.

Пореске олакшице за нове раднике са бироа – стопе

Послодавци за нова радна места за раднике који су претходно били на евиденцији НСЗ добити знатна смањења пореза и доприноса. Олакшице које могу добити су за запошљавање једног или више радника:

65% – ако запосли најмање једног, а највише девет радника,
70% – ако запосли најмање десет, а највише 99 радника,
75% – ако запосли најмање 100 радника.

Приликом запошљавања нових запослених, држава даје многе повластице и пореске олакшице за послодавце који приме у радни однос нове раднике, јер им на тај начин омогућује уштеде.

Поред наведених олакшица, у Србији постоје и други актуелни порески подстицаји који послодавцима олакшавају запошљавање нових лица.

Да би се остварило право на олакшице за нове раднике, морају и одређени услови да буду испуњени. Важи како за фирму, тако и за ново лице које се запошљава.

Послодавац који може користити ове олакшице за нове раднике може бити само фирма из приватног сектора, односно:

правно лице,
предузетник,
предузетник паушалац,
предузетник пољопривредник

У том случају, фирма ће остварити право на коришћење поресих олакшица ако са радником закључи уговор о раду, у складу са Законом и пријави га на обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног социјалног осигурања.

Услови за нове раднике

Паралелно са условима за послодавце су и услови за нове раднике, а основни је да то лице које се запошљава мора бити пријављено на евиденцији Националне службе за запошљавање као незапослено, најмање шест месеци без прекида пре заснивања радног односа, а уколико се запошљава приправник онда 3 месеца. Дакле, ради се о радницима са бироа за запошљавање, који су заправо пре запошљавања били на евиденцији НСЗ 6 месеци, односно 3 месеца ако се запошљавању као приправници.

Такође, у периоду пре заснивања радног односа новозапослени радник не сме бити запослен код послодавца. Поред тога, уколико послодавац код кога се запошљава има повезано правно лице, услов је да не сме у претходном периоду бити запослено ни код правног коца које је повезано са тим будућим послодавцем.

Ко не може да користи олакшице?

У складу са актуелним прописима, Пореске олакшице за раднике са бироа не могу да осваре следећа правна лица из државног и јавног сектора:

Државни органи и организације,
Заштитник грађана,
Повереник за заштиту равноправности,
Државна ревизорска институција,
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,
Агенција за борбу против корупције,
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки,
Комисија за заштиту конкуренције,
Комисија за хартије од вредности,
Фискални савет,
Републичка радиодифузна агенција,
Агенција за енергетику Републике Србије и друге јавне агенције,
јавна предузећа,
јавне службе,
други директни или индиректни буџетски корисници, односно корисници јавних средстава.

Рок важења олакшица за нове раднике:

Ове олакшице важе за послодавце који исплате зараде за новозапослене закључно са 31.12.2024. године.

Послодавци који буду користили олакшице добиће повраћај плаћених пореза и доприноса нове запослене раднике. Рефундацију добијају након што поднесу захтев за повраћај средстава.

Пример: Уколико послодавац запосли једног радника, може добити олакшицу од 65%. Уколико запосли 20 радника добиће смањење 70%. Уколико запосли 200 радника, добиће повраћај 75%.

Поресле олакшице 75%

Послодавац – микро и мало правно лице, предузетник, предузетник паушалац или предузетник пољопривредник може користити још једну врсту пореских подстицаја за запошљавање радника, такође у виду повраћаја 75% плаћених пореза и доприноса. Коришћење је продужено и за 2024. годину, па се олакшице могу користити за зараде закључно са 31.12.2024. године.

Да би имао право на рефундацију у износу од 75% плаћених пореза и доприноса, услов је да запосли најмање два нова радника и тиме повећа број запослених у односу на претходни период. Пореску олакшицу од 75% за два нова запослена радника може да користи тек од месеца када је стекао право на олакшицу.

Услов за фирму да оствари могућност коришћења олашице је да заснивањем радног односа са новим лицима повећа број запослених најмање за два у односу на број запослених који је фирма имала на дан 31.10.2015. године. Услов за раднике је да су у претходном периоду били на евиденцији НСЗ најмање 6 месеци без прекида, а за приправнике најмање 3 месеца.

Извор: HLB T&M Consulting

Коментари

0 коментара