Администрација / пријава на обавезно осигурање (ЦРОСО)

28. 09. 2022.Људски ресурси

Јединствена пријава подноси се преко портала Централног регистра у електронском облику, а подносиоцу јединствене пријаве се обезбеђује приступ информационом систему.

Подносилац јединствене пријаве, дужан је да се на порталу Централног регистра региструје, односно потврди свој идентитет коришћењем електронског сертификата издатог од овлашћеног сертификационог тела, у складу са законом.

Приликом подношења јединствене пријаве, подносе се, односно потврђују се, докази на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, при чему врста доказа зависи од основа осигурања. Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, промене у осигурању и престанак својства осигураника, прописан је Уредбом о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања  (у даљем тексту: Уредба) и имплементиран у форму електронске пријаве.

У име подносиоца јединствене пријаве, пријаву може поднети физичко или правно лице које поседује квалификовани електронски сертификат, а на основу овлашћења за подношење пријаве.

Изузетно, за физичко лице, које нема техничке могућности за достављање пријаве у електронском облику, сходно одредби члана 15. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, а на основу приложених доказа, јединствену пријаву подноси:

1)          овлашћени службеник организације за обавезно социјално осигурање, који има квалификовани електронски сертификат на порталу;

2)          овлашћени службеник Републичког фонда за здравствено осигурање путем модификоване апликације.

У поступку подношења јединствене пријаве, по прихватању регистрације подносиоца јединствене пријаве, врши се провера да ли:

  • је подносилац јединствене пријаве евидентиран као лице, овлашћено за подношење јединствене пријаве;
  • пријава садржи све податке који су потребни за регистрацију осигураника и осигураних лица;
  • су подаци које садржи јединствена пријава, а односе се на опште податке о осигуранику, осигураном лицу и обвезнику плаћања доприноса, истоветни са подацима који се налазе у Јединственој бази.

Ако се у поступку подношења јединствене пријаве утврди да се подаци о осигуранику, осигураном лицу и обвезнику плаћања доприноса – физичком лицу не налазе у Јединственој бази података, личне податке о осигуранику и осигураном лицу, подносилац пријаве уноси на основу доказа којима располаже.

Уколико се у поступку подношења пријаве утврди да нису испуњени услови за њено прихватање, подносилац јединствене пријаве обавештава се о разлозима неприхватања јединствене пријаве.

Подносилац јединствене пријаве, разлоге неприхватања јединствене пријаве може отклонити у току поступка подношења јединствене пријаве или накнадно у поновљеном поступку подношења пријаве.

Централни регистар, по прихватању пријаве и регистрације у својој бази, подносиоцу јединствене пријаве издаје потврду о извршеној пријави – Образац М-А, чија је спољна форма одштампана уз Уредбу и чини њен саставни део. Такође, прихваћена пријава се аутоматски прослеђује свим организацијама обавезног социјалног осигурања.

Потврда поред података из јединствене пријаве, садржи и датум и време подношења јединствене пријаве, број под којим је јединствена пријава заведена, списак потврђених доказа, као и посебне изјаве осигураника, за кога се пријава подноси и сагласност подносиоца пријаве са подацима које је овлашћени службеник организације за обавезно социјално осигурање унео у пријаву и она се доставља подносиоцу јединствене пријаве на електронску адресу, назначену на јединственој пријави.

Уколико обвезник подношења пријаве није и подносилац јединствене пријаве, подносилац пријаве је дужан да обвезнику подношења пријаве одмах достави потврду о извршеној пријави – Образац М-А.

Обвезник подношења пријаве дужан је да у року од три дана копију потврде о извршеној пријаву – Образац М-А, достави осигуранику, односно свом запосленом.

Преузимање докуменатаЛинк
Централни регистар обавезног социјалног осигурања:овде
Потребна документација за овлашћење лица за рад на Порталу Централног регистра:овде
Корисничко упутство за коришћење портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања – за обвезнике плаћања доприноса:овде
Корисничко упутство за регистрацију обвезника на ЦРОСО:овде
Регистрација обвезника – физичког лица:овде

Коментари

0 коментара