Администрација / уговор о допунском раду

Администрација / уговор о допунском раду

Најзад, поменућемо и рад по уговору о допунском раду, премда исти није чест код младих људи на почетку професионалне каријере. Ради се о запосленима који већ јесу у радном односу са пуним радним временом. Наиме, запослени који ради са пуним радним...

Администрација / уговор о стручном оспособљавању

Администрација / уговор о стручном оспособљавању

Уговор о стручном оспособљавању може да се закључи, ради обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита, кад је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Такође, овај уговор се...

Администрација / уговор о делу

Администрација / уговор о делу

Послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног...

Администрација / уговори ван радног односа

Администрација / уговори ван радног односа

Закон о раду предвиђа следеће облике рада ван радног односа: привремени и повремени послови, уговор о делу, уговор о стручном оспособљавању и усавршавању и допунски рад. Уговор о привременим и повременим пословима: Послодавац може за обављање...

Регрутација и селекција / одабир кандидата

Регрутација и селекција / одабир кандидата

Процес селекције кандидата може бити мање или више сложен, и да обухвата неколико фаза. Прва фаза тестирања јесте сужавање избора. То значи да прво морате све пријаве да прегледате и сведете број на рецимо 10 најбољих кандидата (или више у...

Регрутација и селекција / Креирање и објављивање огласа за посао

Регрутација и селекција / Креирање и објављивање огласа за посао

Послодавци често заборављају да оглас за посао представља први утисак који потенцијални кандидати стварају о радном месту, предузећу и послодавцу. Оглас за посао је најчешће одлучујући елемент, који потенцијалне кандидате усмерава да конкуришу или...

Администрација / правилници и процедуре

Администрација / правилници и процедуре

Правилници и процедуре се дефинишу и усвајају након оснивања друштва, док се временом мењају, допуњују тј. расту заједно за организацијом. Правилници садрже и представљају есенцију културе и вредности друштва (организације), док процедуре служе...