Администрација / уговори ван радног односа

22. 11. 2022.Људски ресурси

Закон о раду предвиђа следеће облике рада ван радног односа: привремени и повремени послови, уговор о делу, уговор о стручном оспособљавању и усавршавању и допунски рад.

Уговор о привременим и повременим пословима:

Послодавац може за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова са:

•            незапосленим лицем;

•            запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена;

•            корисником старосне пензије;

•            лицем које је члан омладинске или студентске задруге.

Закон предвиђа да се овакав уговор обавезно закључује у писаном облику, што га сврстава у уговоре са обавезном формом.

Из наведеног се може закључити да су услови за ангажовање уговором о привременим и повременим пословима следећи: мора се радити о пословима које послодавац не обавља константно, током читаве године, већ само повремено (периодично, с времена на време) или привремено (у кратком временском периоду) с тим да то не сме бити дуже од 120 радних дана у једној календарској години; уговор се може закључити само са горе наведеним категоријама лица; најзад, мора бити састављен у писаној форми и потписан од обе уговорне стране.

Коментари

0 коментара