Администрација / уговор о стручном оспособљавању

22. 11. 2022.Људски ресурси

Уговор о стручном оспособљавању може да се закључи, ради обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита, кад је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Такође, овај уговор се закључује ради стручног усавршавања и стицања посебних знања и способности за рад у струци, односно обављања специјализације, за време утврђено програмом усавршавања, односно специјализације, у складу са посебним прописом.

Закон дакле предвиђа да се овакав уговор потписује искључиво ради стицања приправничког стажа и/или полагања стручног испита када се без приправничког стажа и стручног испита не може обављати самосталан рад у одређеној струци (нпр. медицина).

Такође, могућ је и када је прописом одређено посебно стручно усавршавање и/или специјализација како би се самостално обављали одређени послови у оквиру стечене стручне спреме.

Послодавац може лицу на стручном оспособљавању или усавршавању да обезбеди новчану накнаду (не сматра се зарадом у смислу овог закона) и друга права, али на то није законом обавезан. Његова је обавеза да обезбеди стицање искуства, знања и вештина, а новчану накнаду може да предвиди како би додатно мотивисао ангажовано лице.

Уговор је такође формалан јер се закључује у писаном облику.

Коментари

0 коментара