Администрација / уговори којим се заснива радни однос

28. 09. 2022.Људски ресурси

Радни однос на неодређено време представља основни облик радног односа. Његово трајање није унапред одређено и може да престане само под условима који су одређени законом. Међутим, иако је то основни облик радног односа, постоје и различите варијације радног односа.

Уговор о раду на одређено време: ако је критеријум временски период на који се заснива радни однос, онда поред уговора на неодређено време имамо и уговоре на одређено време. Уговором на одређено време заснива се радни однос чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба.

Радни однос уз пробни рад: Уговором о раду може да се уговори пробни рад и то најдуже шест месеци. Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне способности престаје радни однос даном истека рока одређеног уговором о раду.

Радни однос може да се заснује и за рад са непуним радним временом, на неодређено или одређено време; реч је о раду краћем од пуног радног времена. Запослени који ради са непуним радним временом код једног послодавца може за остатак радног времена да заснује радни однос код другог послодавца и да на тај начин оствари пуно радно време. Запослени који ради са непуним радним временом има право на зараду, друга примања и друга права из радног односа сразмерно времену проведеном на раду, осим ако за поједина права законом, општим актом и уговором о раду није друкчије одређено.

Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца: обухвата рад на даљину и рад од куће.

Радни однос са кућним помоћним особљем: овде може да се уговори исплата дела зараде и у натури. Исплатом дела зараде у натури сматра се обезбеђивање становања и исхране, Вредност дела давања у натури мора се изразити у новцу. Најмањи проценат зараде који се обавезно обрачунава и исплаћује у новцу утврђује се уговором о раду и не може бити нижи од 50% од зараде запосленог.

Радни однос са приправником: радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у својству приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено законом или правилником. Приправнички стаж траје најдуже годину дана, ако законом није друкчије одређено. За време приправничког стажа, приправник има право на зараду и сва друга права из радног односа.

Коментари

0 коментара